Để tận dụng bộ nhớ đệm của trình duyệt nói chung có nghĩa là bạn có thể chỉ định thời gian trình duyệt web sẽ lưu giữ hình ảnh, CSS và JS được lưu trữ cục bộ. Bằng cách đó, trình duyệt của người dùng sẽ tải xuống ít dữ liệu hơn trong khi điều hướng qua các trang của bạn, điều này sẽ cải thiện tốc độ tải trang web của bạn.

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Để kích hoạt nó, hãy thêm những dòng đó vào tệp .htaccess của bạn:

Tệp .htaccess có thể được sửa đổi qua FTP hoặc Trình quản lý tệp trong cPanel.

Bài viết này hữu ích cho bạn?

Wiki KKD

Leave a Reply